GDPR
 Integritetspolicy


Dina personuppgifter

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning (GDPR) och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Personuppgiftsansvar

GC Network* är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna och andra webbplatser som drivs av GC Network*

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta oss på info@gcnetwork.se eller via vanligt brev som skickas till GC Network, Box 24204, 104 51 Stockholm.

Insamling av personuppgifter


Vad är en personuppgift?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e- postadress och telefonnummer. Det gäller också till exempel boknings nummer och krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer.


Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag.

Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

• Namn
• Adress
• E-postadress
• Telefonnummer
• Kön
• Titel
• Fotografier
• Köphistorik
• Uppgifter som du registrerar självmant och frivilligt uppger
• Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll


Hur vi samlar in personuppgifter
Vid insamling av personuppgifter har vi rättslig grund för behandling såsom avtal, rättslig förbindelse, intresseavvägning, speciallagstiftning, eller samtycke. Du har när som helst rätt att be oss sluta behandla dina personuppgifter. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt: Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt


Uppgifter som du registrerar när du besöker vår hemsida
Uppgifter som vi får från offentliga register
Uppgifter som vi får när du blir medlem hos oss Uppgifter som vi får när du anmäler dig till våra event Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss.


Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?
Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och personer inom nätverket som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Vi har en policy för IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.
Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.


Hantering och lagring av personuppgifter
M&M Sweden AB/GC Network rättsliga grund att behandla dina personuppgifter
GC Network behandlar dina personuppgifter lagenligt. Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av fullgörande av våra förpliktelser enligt avtal, med stöd av att uppgiften är nödvändig för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser eller specifikt styrkt av samtycke. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål. I huvudsak behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra ett avtal i vilket du är part samt rättsliga förpliktelser såsom bokföringsskyldigheten som anges i bokföringslagen.


Hur använder vi informationen?
Informationen som du ger ifrån dig används för följande ändamål:

  • Medlemsvård och informationsinsatser kring våra tjänster och event
  • Marknadsföringsaktiviteter i form av utskick eller telefonkontakt
  • För att få statistik och underlag kring användarbeteenden för att förbättra vår hemsida och användarupplevelsen av den
  • Så att vi kan ge dig en mer personlig upplevelse och leverera produkterbjudanden och annat innehåll som du kan vara intresserad av


Medlemsvård
Vi använder dina personuppgifter för att kunna ge dig service om du kontaktar oss med frågor och synpunkter. Vi använder dina kontaktuppgifter, som e-postadress och telefonnummer, för att kunna kontakta dig i samband med frågor och ärenden. Vi kan också komma att använda alla de övriga personuppgifter som vi samlat in om dig för att hantera din fråga eller ditt ärende beroende på vad som är relevant i det enskilda fallet.


Marknadsföring
Medlemsinformation används i marknadsföringssammanhang samt i samband med utskick av inbjudningar till event.
Om du har anmält dig till vårt nyhetsbrev använder vi dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrevet till dig och för att anpassa innehållet i nyhetsbrevet till just dig. Det är dels din e-postadress och dels ditt användarmönster och dina preferenser.
För analys av användarmönster använder vi oss av cookies. 


Utveckling av tjänster och service
Vi använder de uppgifter vi samlar in om våra kunder för att utveckla och förbättra våra tjänster.
I huvudsak använder vi anonyma eller anonymiserade uppgifter på aggregerad nivå för att göra denna typ av analyser. Det kan dock förekomma att vi även använder personuppgifter som vi har samlat in om det är relevant.

Lagringstider
M&M Sweden AB/GC Network sparar dina personuppgifter så länge som det krävs för ändamålet med behandlingen.
Vi sparar alla de personuppgifter vi samlar in i vår kunddatabas. I kunddatabasen sparas personuppgifter i 36 månader efter avslutat medlemskap om du inte har samtyckt till att vi kan spara dina uppgifter längre.

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev sparas dina kontaktuppgifter så länge som du väljer att fortsätta ta emot nyhetsbrevet.

Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som har gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av samtycke eller för ett annat ändamål där personuppgifter fortfarande behövs.

M&M Sweden AB/GC Network tekniska och organisatoriska åtgärder för säker behandling av dina personuppgifter
Vi vidtar löpande åtgärder för att uppfylla principerna om ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”. Vi utvärderar kontinuerligt riskerna med den personuppgifts behandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna.


Utlämning av personuppgifter
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi personuppgifts biträdesavtal/sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.


Personuppgiftsbiträden
Vi använder oss av ett antal olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. I vissa av dessa lagras och hanteras personuppgifter. Vi är måna om din integritet och säkerheten för dina uppgifter vid all sådan hantering. Vissa system är installerade lokalt hos oss och det är bara vår personal som har tillgång till uppgifterna. I dessa fall sker ingen överföring till tredje part. Vissa system är dock molnlösningar eller installerade hos leverantören och innebär att vi överför personuppgifter till leverantören. I dessa fall är leverantören våra personuppgifts biträden och hanterar uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner.


Dina rättigheter
Hantering av personuppgifter med rättslig grund
Alla personuppgifts behandlingar M&M Sweden AB/GC Network utför har rättslig grund såsom avtal, rättslig förbindelse, intresseavvägning, speciallagstiftning, eller samtycke. Viss behandling av personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet.


Återkallelse av samtycke
Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna ovan. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifterna och upphöra med behandling av dina personuppgifter. Det kan dock förekomma att samma personuppgift behandlas med stöd av att uppgiften är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser eller med stöd av andra regler till exempel avtal eller speciallagstiftning. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål.

Rätt att få information om vilka personuppgifter vi har sparade om dig
Om du vill ha information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig kan du skriftligen ansöka om detta på ovanstående adress. Registerutdraget lämnas på begäran och är gratis en gång per år.


Rätt till kontroll över dina personuppgifter
Du har rätt att begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras eller rättas. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till vissa ändamål och till exempel inte används för direktreklam.


Cookies
På gcnetwork.se och våra andra webbplatser använder vi cookies för att förbättra din upplevelse, för att samla information för vår marknadsföring och för att kunna utveckla webbplatserna. Informationen lagras anonymt.